FWG Gdańska Akademia Przedszkolaków funkcjonuje
w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska

Konkurs dla dzieci „Moja ulubiona dzielnica Gdańska”

2017.09.29 obrazek aktualności

Konkurs „Moja ulubiona dzielnica Gdańska”

Organizatorami konkursu są: Fundacja Wspólnota Gdańska (biuro: ul. Opata Jacka Rybińskiego 24, 80 320 Gdańsk Oliwa) oraz Biblioteka pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22, Gdańsk).

 

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest rozwój kreatywności dzieci oraz rozbudzenie ich ciekawości i wiedzy na temat Gdańska.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-9 lat (przedszkolaki i dzieci z klas 0-III szkoły podstawowej).
3. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia 29 września 2017 roku do Biblioteki Pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22, Gdańsk Wrzeszcz, w godzinach otwarcia biblioteki) lub siedziby Fundacji Wspólnoty Gdańskiej (biuro: ul. Opata Jacka Rybińskiego 24 II piętro, Gdańsk Oliwa, czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00) pracy konkursowej i karty zgłoszeniowej w zaklejonej kopercie (prosimy na pracy i na kopercie zamieścić dane dziecka, żebyśmy mogli je ze sobą prawidłowo połączyć) – karta zgłoszeniowa stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Nie ma możliwości przesłania pracy pocztą tradycyjną ani mailowo.
4. Tematem konkursu jest „Moja ulubiona dzielnica Gdańska”, technika dowolna.
5. W dniu 5 października 2017 roku prace oceni jury złożone z przedstawicielki Biblioteki pod Kotem i Myszą, przedstawicieli Fundacji Wspólnota Gdańska i Magdaleny Giesek.
6. 6. Prace dzieci zostaną ocenione w kategoriach:
a. grupa przedszkolna 3-6;
b. grupa w wieku szkolnym 7-9.
7. Wyniki zostaną opublikowane do 6 października 2017 roku na stronie gap.edu.pl. Zwycięzcy/zwyciężczynie zostaną dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną lub telefonicznie.
8. Postanowienia jury są ostateczne.
9. Laureaci otrzymają nagrody w postaci egzemplarzy „Śpiewnika Gdańskich Lwiątek” przekazanych przez Fundację Wspólnota Gdańska.
10. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
11. Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas wernisażu wybranych przez jury prac konkursowych – termin i miejsce zostaną podane w dniu ogłoszenia wyników.
12. Odbiór prac możliwy będzie po ogłoszeniu wyników konkursu w przypadku prac niezakwalifikowanych na wystawę i po zakończeniu wystawy w przypadku prac wybranych do publicznej ekspozycji. W przypadku nieodebrania prac zostaną one zniszczone. W późniejszym terminie na stronie gap.edu.pl zamieszczone będą informacje dotyczące odbioru prac.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Fundacji Wspólnota Gdańska bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
14. Zgłaszając pracę na konkurs wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłaszanego dziecka. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Dickmana 2/1, 80-339 Gdańsk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie – dane osobowe są niezbędne dla realizacji konkursu. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych adresowych oraz do ich poprawiania.
15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u Anny Miler, tel. 517599027, a.miler@wspolnotagdanska.pl.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, innego podziału nagród, przesunięcia terminu ogłoszenia wyników i rozdania nagród oraz odstąpienia od realizacji konkursu.
17. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Aby pobrać kartę zgłoszeniową, kliknij tutaj.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o maila na adres: gap@wspolnotagdanska.pl.